โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำ Video Editing ด้วย Adobe PR” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นว.โสตฯ สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำ Video Editing ด้วย Adobe PR” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย Kritsadaporn Takaew จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย, นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และนางสาวกฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทำ Video Editing ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere (Pr) ” แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (BOAEC๑๑๘) ชั้นปีที่ ๓ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน ๓๕ คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   เป้าประสงค์การอบรมฯ ด้วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว คือ นางบุณิกา คุณยศยิ่ง ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตัดต่อและลำดับภาพวิดีโอ จากผู้มีประสบการณ์ตรง อาทิ นิยามการตัดต่อ/ลำดับภาพ ประเภทการตัดต่อวิดีโอ องค์ประกอบของการนำเสนอ ขั้นตอนการผลิตวิดีโอเบื้องต้น เทคนิคการเคลื่อนกล้องวิดีโอ ขนาดของภาพวิดีโอ หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition) การตัดต่อ/ลำดับภาพ ฯลฯ การใช้งานโปรแกรมฯ  การ WorkShop ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere รวมไปถึงการดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์ ของ มทร.ล้านนา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานทางวิดีโอในรายวิชา ให้เกิดความสนใจ ที่โดดเด่น สะดุดตา ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป  


ข่าว : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : ฐิตินันท์ เตจา นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา