โลโก้เว็บไซต์ UniNet ร่วมกับ...วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมฯ “UC Level และการดำเนินงานฯ ข้อมูลสหบรรณานุกรม” เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ภาคเหนือ  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

UniNet ร่วมกับ...วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมฯ “UC Level และการดำเนินงานฯ ข้อมูลสหบรรณานุกรม” เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 441 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ในจังหวัดภาคเหนือ ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่
      ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมฯ มีคุณเพ็ญแข ประจงใจ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,คุณสุรีย์ บุหงามงคล บรรณารักษ์ชำนาญการ คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม, ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย พร้อมด้วย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น อาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ และที่ปรึกษา หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมฯ
     เป้าประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวนความรู้ในการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการ อันจะส่งผลให้การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมีความถูกต้องสมบูรณ์ ลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการดังกล่าว


ชมภาพเพิ่มเติมคลิก : https://goo.gl/Y9Lviy และ https://goo.gl/r5cer9

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
         ,นายพัลลภ สุพรรณ ,นายม่อนลือ ลุงสุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา