โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สวส. แนะนำบริการ “E-Book ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และบริการของห้องสมุด” วทส. | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร สวส. แนะนำบริการ “E-Book ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และบริการของห้องสมุด” วทส.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และคุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หัวข้อ “แนะนำบริการ E-Book ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และบริการของห้องสมุด” แก่ อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สังกัด มทร.ล้านนา ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท เชียงใหม่
    เป้าประสงค์ของการจัดอบรมฯ เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรฯ สามารถผลิตผลงานวิจัยและนำไปใช้พัฒนา รายวิชาหรือกลุ่มวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยทางกลุ่มงานห้องสมุดได้แนะนำการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนทางด้านงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ บุคลากรต่อไป

เขียนข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา