โลโก้เว็บไซต์ สวส. สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ  ท่านอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ๖๖ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ท่านอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ๖๖

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๑๕ นาที ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ ,รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร และอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ , ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ ที่ปรึกษา , นางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ปี ๒๕๖๖ สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาล ศะศิวนิชย์ และ กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา