โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด มทร.ล้านนา ศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ห้องสมุด มทร.ล้านนา ศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาห้องสมุด มทร.ล้านนา ศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์ (TCDC)
เมื่่อวันที่ 9 ส.ค 2560 กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา