โลโก้เว็บไซต์ 20 เมษายน 2566  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20 เมษายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดกิจกรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
          วันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ป...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา