โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยฯ แก่ นศ. การท่องเที่ยวฯ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยฯ แก่ นศ. การท่องเที่ยวฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 999 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษา หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม” คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  มีคุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด เป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งคุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และคุณมานิตย์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เป็นผู้ช่วยวิทยากร
   
การจัดอบรมครั้งนี้ฯ เพื่อให้นักศึกษา ได้ทราบถึงการบริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ที่สามารถประยุกต์ใช้งาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำงาน และการค้นคว้าวิจัย สามารถใช้ประโยชน์จากการสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  

ที่มาข่าว : สุพิศ ทองซัง  กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา
เขียนข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : มนต์ชัย ธรรมนารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา