โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุดฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำวิจัยกับฐานข้อมูล ScienceDirect  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุดฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำวิจัยกับฐานข้อมูล ScienceDirect

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 384 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำวิจัยกับฐานข้อมูล ScienceDirect ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และกลุ่มงานห้องสมุด” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
   กิจกรรมฯ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. (โดยประมาณ) คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และคุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา รายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลังจากนั้น เป็นกิจกรรม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
กิจกรรมฯ ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. (โดยประมาณ) เป็นการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ELSEVIER and ScienceDirect โดยคุณนัฐพล สีสุรักษ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักพิมพ์ ELSEVIER
   เป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ทางผู้จัดงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบหนังสือและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ สำหรับให้บริการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เพื่อแนะนำการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด แนะนำเทคนิคการสืบค้นหาข้อมูลวิจัยและฟังก์ชั่นสนับสนุนการวิจัย การค้นหาและพิจารณาหนังสือ วารสารในฐานข้อมูล การพิจารณาดัชนีชี้วัดวารสาร การค้นหาวารสารที่เหมาะสม และการเผยแพร่งานวิจัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ใช้บริการต่อไป

 

ที่มาข่าว  : สุพิศ ทองซัง กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา
เขียนข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
        ,นายพัลลภ สุพรรณ ,นายม่อนลือ ลุงสุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา