โลโก้เว็บไซต์ สวส.จัดโครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.จัดโครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม ถึง วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยรายละเอียดของการศึกษาดูงาน ประกอบไปด้วย 
   วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ) ผู้บริหาร และบุคลากร สวส.มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ธัญบุรี กล่าวให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของหน่วยงาน รวมถึงการนำเสนอเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี IKC (Innovation and Knowledge Center) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการที่ทันสมัย มีเป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา และการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มีพื้นที่อํานวยความสะดวกสําหรับการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม เป็นศูนย์รวมให้คําปรึกษาแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ นำเสนอเกี่ยวกับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนินงานเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกด้วย

   วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ศึกษาดูงาน ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สวส.มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยอาจารย์พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ โดยมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC (Accreditation Service for International Colleges and University) ระหว่างทั้ง ๒ มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  

   ส่วนวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นการประชุมสัมมนา สวส.มทร.ล้านนา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ รวมไปถึงการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำวิเคราะห์ค่างานและคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของบุคลากร นอกจากนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยฯดิจิทัล อีกด้วย 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาล ศะศิวนิชย์ และ กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา