โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ต้อนรับ สคช. ติดตามการดำเนินงานด้านรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ปีงบ 66 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา ต้อนรับ สคช. ติดตามการดำเนินงานด้านรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ปีงบ 66

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุสาหกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้อง Meeting Room อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   วันนี้ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ และ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ ที่ปรึกษา รวมไปถึงหัวกลุ่มงาน/หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร รักษาการผู้อำนวยการ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  นางสาวรัตนวดี อุทัยรังษี นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล) และนายวันชนะ สุภาพ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (Digital Literacy) ในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุสาหกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 มีนายออมทัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของหน่วยงาน สวส.มทร.ล้านนา
   ซึ่งประเด็นของการตรวจติดตามการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย หัวข้อหลัก คือ ๑. การชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมฯ ๒.นำเสนอขอบข่ายการรับรองและรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การทบทวนขอบข่ายการรับรองปัจจุบันกับมาตรฐานอาชีพ การนำเสนอโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลการดำเนินงาน และกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการประเมิน หลังจากนั้นสรุปประเด็นการจัดประเมิน ผล/วิธี การติดตามผู้เข้ารับการประเมิน  ๓.ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามสาขาวิชาชีพ สาขาอาชีพ ระดับที่ได้รับการรับรอง หรือความสามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ แนวทางดำเนินการแก้ไข กรณีไม่บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ และเอกสารหลักฐาน การสมัครสอบ หลักฐานการบันทึกผลประเมิน การพิจารณาผลสอบ ๔.การเตรียมขยายขอบข่ายการประเมินสมรรถนะ Digital Literacy เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  และ ๕.ตรวจสอบ ความพร้อมในการใช้งาน สถานที่ และอุปกรณ์  หลักจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมไปถึงเข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา