โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน...“42th WUNCA” ม.ทักษิณ สงขลา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน...“42th WUNCA” ม.ทักษิณ สงขลา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยอาจารย์อนุพงศ์ ไพโรจน์ ที่ปรึกษา และตัวแทนบุคลากร งานพัฒนาระบบเครือข่าย ร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”ครั้งที่ ๔๒ (Workshop on Uninet Network and computer Application : 42 th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
   โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นเจ้าภาพดำเนินการประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (Uninet) กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในนามจังหวัดสงขลา และรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี ม.ทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในนามเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าว เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ รวมถึงการบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   เป้าประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกทางหนึ่ง

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ธณพงค์ ชัญญาชัย งานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา, เฟซบุ๊กแฟนเพจ WUNCA

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา