โลโก้เว็บไซต์ สวส.ร่วมงานครบรอบ ปีที่ ๑๘ แห่งการสถาปนา มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.ร่วมงานครบรอบ ปีที่ ๑๘ แห่งการสถาปนา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ ๑๘ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่าน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ),อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร (รองผู้อำนวยการ), อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการ)  และนางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ ๑๘ ปี มทร.ล้านนา โดยกิจกรรมภายในพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป ลำดับถัดมาเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รวมไปถึงการประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมฯ เป็นพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ”  เพื่อเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๖๑ ราย แบ่งเป็น ประเภทสายวิชาการ ประเภทสายสนับสนุน ประเภทศิษย์เก่า และประเภทนักศึกษา

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา