โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7996 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกบุคคล ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่างๆ ที่ได้เสียสละสร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น
    บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรญเสริญ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ (ดังมีรายนามในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) ซึ่งมีกำหนดเข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียตริ และวุฒิบัตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา