โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565
    ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกบุคคล ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่างๆ ที่ไ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา