โลโก้เว็บไซต์ ARIT ประชุม Retreat ทบทวนแผนการปฏิบัติงาน มุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ ด้านการให้บริการตามมาตรฐาน SLA  และทิศทางการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ARIT ประชุม Retreat ทบทวนแผนการปฏิบัติงาน มุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ ด้านการให้บริการตามมาตรฐาน SLA และทิศทางการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 สิงหาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และทบทวนการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ณ เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ร่วมมอบนโยบายและแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน มีผู้บริหารและบุคลากร สวส.มทร.ล้านนา ร่วมประชุมฯ กันอย่างพร้อมเพรียง โดยรายละเอียดของการประชุมทบทวนฯ ประกอบด้วย ทิศทางการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นโยบายการพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การแบ่งกลุ่มระดมความคิด ประชุมจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาและแผนการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยแบ่งตามกลุ่มงานการให้บริการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ ด้านการบริการการศึกษา (Peopleware and Training), กลุ่มที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย (Hardware and Infrastructure), กลุ่มที่ ๓ ด้านหอสมุด (Academic Resource and Learning Space), กลุ่มที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Software), การแบ่งกลุ่มระดมความคิด ประชุมจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาและแผนการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมไปถึงกิจกรรมประชุมทบทวนนโยบาย และการบริหารงาน (Retreat) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการบริการ ตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) สู่ Digital transformation เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา