โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมนำเสนอผลงานออกแบบ  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมนำเสนอผลงานออกแบบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมนำเสนอผลงานการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนของนักศึกษาในโครงการ LEX 2023
   วันที่ 5 เมษายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทั...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา