โลโก้เว็บไซต์ 1 มีค 66 กยศ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1 มีค 66 กยศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต“กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10
       วันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร งานกองทุนเงินให้กู้ย...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา