โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือใหม่ : รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนะนำหนังสือใหม่ : รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาแนะนำหนังสือ : รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565
  รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัด...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา