โลโก้เว็บไซต์ 28 ธ.ค. 65 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เชื่อมสัมพันธ์บุคลากร | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา