โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน งปม.๖๖   | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน งปม.๖๖

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาสวส.มทร.ล้านนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน งปม.๖๖
   วันนี้ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมน...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา