โลโก้เว็บไซต์ 20 -12-65 ประชุม ร่วม รมต อว | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20 -12-65 ประชุม ร่วม รมต อว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา นำเสนอแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เน้นการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง จบแล้วมีงานทำ
         วันที่ 20 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา