โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-22 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-22

สวส.มทร.ล้านนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน งปม.๖๖
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖” ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา นำเสนอแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เน้นการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง จบแล้วมีงานทำ
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 20 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา