โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมกับ บุ๊ค โปรโมชั่นฯ จัดอบรมฐานข้อมูล IEEE Xplore platform. | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมกับ บุ๊ค โปรโมชั่นฯ จัดอบรมฐานข้อมูล IEEE Xplore platform.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ น. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด "จัดอบรมฐานข้อมูล IEEE Xplore platform สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ (อาคารหอสมุด)  มี Mr.Alex Liu Yupeng, IEEE Client Services Manager เป็นวิทยากร
   โดยฐานข้อมูลดังกล่าว เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก ๒ แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) การจัดอบรมฯครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานที่เป็นประโยชน์ กับการเรียนการสอน การทำงาน และการวิจัย อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

 

ที่มาข่าว : ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา
เขียนข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : มนต์ชัย ธรรมนารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา