โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วม...อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วม...อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ (บรรณารักษ์)  คุณอนัญญา วัฒนประทีป (เจ้าพนักงานห้องสมุด) กลุ่มงานห้องสมุด พร้อมด้วยคุณออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ ดำเนินโครงการโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่  เป้าประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันบริการได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานด้านการออกแบบบริการ ทดลองสร้างแนวคิดและลงมือปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงพัฒนาศักยภาพและต่อยอดแนวคิดการนำความรู้ด้านการออกแบบบริการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริงอีกทางหนึ่ง 
 

ที่มา : http://training.human.cmu.ac.th
ภาพ : ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ , ออมทรัพย์ อินกองงาม สวส.มทร.ล้านนา

เขียนข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา