โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา MOU บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่นฯ ด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณสื่อสารฯ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา MOU บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่นฯ ด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณสื่อสารฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 390 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ วันศุกร์ ที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคุณภาณุวัฒน์ มาลารัตน์ ผู้อำนวยการภาคเหนือ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้านวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์ การวิจัยและการบริการวิชาการในการยกระดับมาตรฐานด้านการเชื่อมต่อสายสัญญาณสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการด้านดิจิทัลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มทร.ล้านนา และนายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงตัวแทนจากบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือฯ ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานด้านวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์ การวิจัยและการบริการวิชาการในการยกระดับมาตรฐานด้านการเชื่อมต่อสายสัญญาณสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการด้านดิจิทัลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ ร่วมกันดำเนินการจัดการบริการวิชาการ ฝึกอบรม โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาบริหารจัดการด้านดิจิทัลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือทางด้านการสนับสนุนให้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือทดลอง พร้อมห้องปฏิบัติการทางสายสัญญาณสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนางานด้านวิชาการ งานพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีเครือข่ายและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา และบุคคลภายนอก อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา