โลโก้เว็บไซต์ นายกรัฐมนตรี ปลื้ม คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ที่นำความรู้สนับสนุนธุรกิจ MICE และพัฒนา Soft Power ระดับครัวเรือน | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายกรัฐมนตรี ปลื้ม คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ที่นำความรู้สนับสนุนธุรกิจ MICE และพัฒนา Soft Power ระดับครัวเรือน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 กันยายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 16  กันยายน 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา มอบหมายให้ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงที่เดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะและพูดคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคม และสิ่งแวดล้อม นั้น นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาเยี่ยมนิทรรศการของหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์(TMU) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ซึ่งมี อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยเป็นผู้นำเสนอศักยภาพของ มทร.ล้านนา ในการดำเนินโครงการ การพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ สู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ICCA) และการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประชุมมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจหรือไมซ์ (MICE) โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้โตขึ้นได้ นอกจากนี้ ดร.ลมัย ผัสดี ผู้ช่วยคณบดี ได้นำเสนอตัวอย่าง Soft Power ระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำปูอบแห้ง ที่มหาวิทยาลัยนำนักศึกษาและคณาจารย์ลงพื้นที่ร่วมพัฒนากับชาวบ้านบ้านเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงสภาอุตสาหกรรม ที่จะต่อยอดให้สามารถผลิตและจำหน่ายเพื่อส่งออกไปต่างประเทศได้

 

ขอบคุณภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา