โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา จัดโครงการฯ อบรม Chat GPT เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับสร้างสื่อการเรียน การสอน ออนไลน์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา จัดโครงการฯ อบรม Chat GPT เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับสร้างสื่อการเรียน การสอน ออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 717 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสมรรถนะการสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ณ เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
   ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ผู้เชี่ยวชาญการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยเป้าประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนและบทเรียนออนไลน์ รวมไปถึงบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับสิทธิ์การฝึกอบรมและทดสอบ Apple Teacher ผ่าน Apple Education Community
   สำหรับหัวข้อการอบรมฯ ประกอบด้วย การใช้ Chat GPT เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ การสมัครและเข้าเรียน Apple Teacher ผ่าน Apple Education Community รวมไปถึง สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ได้รับสิทธิ์การทดสอบ Apple Teacher Certification อีกด้วย 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา