โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดงานวันครบรอบ18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดงานวันครบรอบ18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3559 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 18 มกราคม 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

          ในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 19 รูป

           อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นอธิการบดีเป็นประธานในพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพร้อมประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ศาลาราชมงคล

          จากนั้น อธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ”  เพื่อเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 61 ราย ดังนี้

1.ประเภทอาจารย์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1. นางปิยะนุช   สินันตา           ด้านบริการวิชาการและสังคม

2. นายอธิปัตย์   สายสูง            ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์/สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฎ      วิทยาประภากร   ด้านบริการวิชาการและสังคม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี        ศรีแย้ม           ด้านวิจัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช         เกตุ้ย              ด้านวิชาการ

4. นางสาวอุษณีย์ภรณ์                สร้อยเพ็ชร์       ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนา นักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. นายทัชชกร                          ธรรมปัญญา      ด้านบริการวิชาการและสังคม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพนธ์       ทาแกง            ด้านวิจัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ์     กาญจนพิบูลย์    ด้านวิชาการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร         พันธุ์ท่าช้าง       ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส         บุญญะฤทธิ์       ด้านวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

1. นายศุภกาล                       ตุ้ยเต็มวงศ์        ด้านบริการวิชาการและสังคม

2. นางเพ็ญวรัตน์                    พันธ์ภัทรชัย      ด้านวิจัย

3. นางช่อทิพย์                       นิมิตกุล           ด้านวิชาการ

4. นายคทาชา                       ศรีฟ้าเลื่อน       ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนา นักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                                                                

2.ประเภทสายสนับสนุน 

ด้านปฏิบัติงาน

        นายศักดิ์ชัย                          กันธะดา          มทร.ล้านนา เชียงใหม่

            3. ประเภทศิษย์เก่า 

             ด้านสร้างชื่อเสียง

              1. นายทรงวิทย์                    ดิษฐวุฒิ มทร. ล้านนา เชียงใหม่

  2. นางสาวรตนพร                 กิติกาศ           มทร. ล้านนา ลำปาง

  3. นายนิรันดร์                      ชุมพลอนันต์      มทร.ล้านนา เชียงราย

  4. นางโสภา                         สุขแสนโชติ        มทร.ล้านนา น่าน

  5. นายพัลลภ                       เตชะสุวรรณ์      มทร.ล้านนา ตาก

  6. นายหมวดตรีไพทูรย์            พรหมน้อย        มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย       

1. นายอัคค์สัจจา                  ดวงสุภาสิญจ์     มทร.ล้านนา เชียงใหม่

2. นายชาตรี                       ธินนท์            มทร.ล้านนา ลำปาง

3. นายพงศ์เพชร                    มีทรัพย์            มทร.ล้านนา เชียงราย

4. ดาบตำรวจอนุวัติ                ท้าวเชียง         มทร.ล้านนา น่าน

5. นายฐานิตย์                      จันทวิเศษ        มทร.ล้านนา ตาก

6. นายวิวัตร                       ยอดเกตุ          มทร.ล้านนา พิษณุโลก

4. ประเภทนักศึกษา

          ด้านทักษะผู้นำ  

1. นายชัยณรงค์          จุ่มแปง           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2. นายประกฤษฎิ์        เอกวิลัย           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

              3. นายอดุลย์             โกวฤทธิ์            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

              4. นายกฤตติพงศ์        ลาโพธิ์            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          ด้านสร้างชื่อเสียง

1. นายนนธชัย              จั่นเทศ            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2. นายนพรุจ               สุรี                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3. นายอำพัน               อินยา             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

                         4. นางสาวกรณ์นภัส       บัวตอง             คณะวิศวกรรมศาสตร์

                         5. นายศุภกิตติ์             ณกาศ            คณะวิศวกรรมศาสตร์

                        6. นายณัฐวุฒิ              ประวันไหว้       คณะวิศวกรรมศาสตร์

                        7. นายวชิรวิทย์            ไชยชะนาญ        คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

8. นายไพศาล             เม็งขาว           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          9. นายธนวัฒน์            โกฎธิ            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          10. นายเมตไตร           รอยรัก            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          11. นายไกรวิชญ์          พิมลพันธุ์         วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          12. นายสุภัทพรหมรังสี   แซ่เตีย            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          13. นางสาวชุติมณฑน์    ทองขัด           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          14. นายธีรภัทร์           ปันดวงแก้ว       วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          15. นางสาวหลีฟ่ง         จาง               วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

16. นายธัญพิสิษฐ์         คำปาน           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          17. นางสาวนิตยาภรณ์   พระบาง           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          18. นายธีรภัทร           คำเป็ง            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          19. นายฟีลี่                อย่าจา            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          20. นายภัทยา             โค้วถาวร         วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          21. นายกฤษสมิชฌน์     ศรีปัญญา         วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          22. นายชยุตม์             พละศึก           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

          23. นายพีรวิชญ์           กุลธำรง           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

                      1. นายอัษฎาวุฒิ            คำวงค์             คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

          2. นายกิตติวัฒน์           ก๋าซ้อน           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ด้านทักษะผู้นำส่วนกลางทุกพื้นที่

1. นายธันวา                         พานิช             มทร.ล้านนา เชียงใหม่

             2. นายณัฐนันท์                      ใจคำ              มทร.ล้านนา ลำปาง

3. นางสาวชัญญา                   ดู่ปัญญา          มทร.ล้านนา น่าน

4. นายสุธี                            มีลาภ             มทร.ล้านนา ตาก

 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนาม“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”อันหมายถึง “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา “เมื่อวันที่ 15กันยายน พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา