โลโก้เว็บไซต์ CRCI-2022 ประกาศเปิดรับบทความ (หมดเขต 25 เมย. 2565) | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

CRCI-2022 ประกาศเปิดรับบทความ (หมดเขต 25 เมย. 2565)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 5053 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เข้าสู่ระบบส่งผลงานนำเสนอ I PAPER SUBMISSION คลิก


รูปแบบการส่งบทความ

  1. บทความการประชุมวิชาการ (CRCi Template; Full Paper)  เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยการประเมินบทความรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน Double-Blind (Peer Review) บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ฉบับออนไลน์ (Online Proceedings)
  2. บทความวารสาร (Journal Template; Full Paper) โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หมายเหตุ 

  • ผลงานที่นำเสนอต้องเป็น ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ งานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
  • ผู้เขียนจัดทำไฟล์ บทความที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 4 หน้า และไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 โดยเนื้อหาบทความต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยเป็นรูปแบบไฟล์ Mircrosoft Word (.doc or .docx) และ PDF Submission รูปแบบเอกสารจะต้อง จัดเรียงแบบ single-column และมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบฟอร์มกำหนด บทความที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

คำค้น : crciออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา