โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.   ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัย = Decoding research conceptual framework and constructing research-based strategies  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2.   การประยุกต์ใช้ TQM ในการบริหารการศึกษา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3.   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4.   การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว : สำหรับหลักสูตรและการสอน =Single-subject experimental research : or curriculum and instruction  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5.   หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา : จากการบรรยายประเพณีโบราณ สู่การสอนแบบไม่สอน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา