โลโก้เว็บไซต์ สำนักพิมพ์ ASME เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Digital Collection  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักพิมพ์ ASME เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Digital Collection

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 6212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักพิมพ์ ASME เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Digital Collection ประกอบด้วยวารสารวิชาการ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ,
เอกสารการประชุม (Conference Proceedings) ของปี 2002 - ปัจจุบัน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ของปี 2000- ปัจจุบัน
ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการทดลองใช้งานจำนวน 1 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเพื่อใช้การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : https://asmedigitalcollection.asme.org/
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา