โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด จัดอบรมฯ ผู้ใช้งานฯ WALAI AutoLib (ครั้งที่ ๒/๖๓) มทร.ล ๖ พื้นที่  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด จัดอบรมฯ ผู้ใช้งานฯ WALAI AutoLib (ครั้งที่ ๒/๖๓) มทร.ล ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 สิงหาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 875 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เชียงใหม่
   ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานหอสมุด มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (การอบรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก) ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานห้องสมุด ของ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ คือ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง และ เชียงใหม่
  เป้าประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มเติมองค์ความรู้ สำหรับเข้าสู่การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ AutoLib เวอร์ชั่น Ultimate แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ รวมถึงเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละโมดูล อาทิ งานลงรายการทรัพยากร (Catalog module) ,งานวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module) ,งานยืม-คืน (Ciculation Module) ,งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC Module) เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการอัพเดทโปรแกรม เวอร์ชั่นใหม่ ฯ และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดสากลและทัดเทียมห้องสมุดอื่นๆ อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา