โลโก้เว็บไซต์ รองฯ อมทร.ล วิชาการฯ MOU ร่วมเครือข่าย mini TCDC link กับ ผอ.สศค.  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองฯ อมทร.ล วิชาการฯ MOU ร่วมเครือข่าย mini TCDC link กับ ผอ.สศค.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 999 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๒๐ น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าร่วมเครือข่าย mini TCDC link ร่วมกับ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศค.) องค์การมหาชน และ นายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (วอศ.ชม.) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จังหวัดเชียงใหม่ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) มี ดร.อรนุตฏฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นสักขีพยานในการลงนามฯ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนอาจารย์ คณะศิลปกรรมฯและตัวแทนบุคลากร จากสำนักวิทยบริและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย
   
ซึ่งเครือข่าย “mini TCDC LINK” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับ TCDC จนเกิดเป็นเครือข่ายรูปแบบใหม่ที่มุ่งขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงหนังสือและฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านการออกแบบไปยังสถาบันศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ยกเว้นสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ) ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการออกแบบในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย ซึ่งไม่จำกัดเพียงพื้นที่ให้บริการเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น พร้อมสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม....เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมเครือข่าย mini TCDC LINK 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ที่มาข่าว : อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ตรีภพ หมื่นปราบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา