โลโก้เว็บไซต์ ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

สวส.มทร.ล้านนา : ประกาศวันหยุดให้บริการ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒)
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

*** ประกาศวันหยุดให้บริการ *** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะปิดให้บริการในวัน วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันปิยมหาราช วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยา... >> อ่านต่อประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : บริการยืมหนังสือต่อ...ด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice)
อังคาร 15 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่ต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถใช้บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice) ได้ที่ : http://autolib.rmutl.ac.th ... >> อ่านต่อรองฯ อมทร.ล วิชาการฯ MOU ร่วมเครือข่าย mini TCDC link กับ ผอ.สศค.
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๒๐ น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าร่วมเครือข่าย mini TCDC link ร่วมกับ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศค.) องค์การมหาชน และ นายประภากร วัชราคม ผู้... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 60

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา