โลโก้เว็บไซต์ โปรแกรม Turnitin | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โปรแกรม Turnitin


โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin

เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ซึ่งตรวจชิ้นงานวิจัยได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอื่นๆ
และสามารถสร้างห้องเรียน (Class) และส่งงานแบบ Online

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.turnitin.com/
ลงทะเบียนการใช้งานได้ที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/jHRPK3AmCb3RJoGMA 
อาจารย์ นักศึกษา ต้องการให้หอสมุดตรวจความซ้ำซ้อนของผลงาน สามารถส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ มายัง E-mail : supis@rmutl.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
      นางสาวสุพิศ  ทองซัง  กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
      E-mail : supis@rmutl.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๐๐๒

คู่มือการใช้งาน (ฉบับย่อ) สำหรับอาจารย์ผู้สอน >>> คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน (ฉบับย่อ) สำหรับอาจารย์ผู้สอน โดย ดร.ปวียา รักนิ่ม>>> คลิกที่นี่
คู่มือการใช้ Turnitin ในการเปิดการใช้งาน Quick Submit สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor) >>> คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน สำหรับนักศึกษา >>> คลิกที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา