โลโก้เว็บไซต์  Free Access for Everyone | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Free Access for Everyone


Free Access Facilities for non-RMUTL members and RMUTL members
Please contact the librarian onsite or online at https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/
National ID card required

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา