โลโก้เว็บไซต์ ระบบอักขราวิสุทธิ์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบอักขราวิสุทธิ์


ระบบอักขราวิสุทธิ์ คือ 
          ระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน ระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบ กับเอกสารในฐานข้อมูล ของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันและ รายละเอียดอื่นๆ สามารถของระบบอักขราวิสุทธิ์โดยสรุป 
• ตรวจสอบได้ทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ตรวจกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
รวมไปถึงบทความในเว็บไซต์วิกิพีเดียภาษาไทย
• รองรับไฟล์เอกสาร Microsoft Word และ PDF
• ใช้เวลาตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ 5 นาที (ระยะเวลาที่ต้องรอเมื่อใช้งานจริงขึ้นอยู่ปริมาณผู้ใช้ที่กําลังเข้าคิวรอ ตรวจสอบ)
• ค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงที่ได้จากระบบอักขราวิสุทธิ์มีไว้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น ผู้ใช้งานหรืออาจารย์ที่ ปรึกษาควรตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
เข้าไปที่เว็บไซต์ >> http://plag.grad.chula.ac.th
เข้าสู่ระบบด้วย  RMUTL Account
 สำหรับบุคลากร E-mail : xxxxxxxxx@rmutl.ac.th
 สำหรับนักศึกษา E-mail : username_me64@live.rmutl.ac.th
➖➖➖➖➖➖➖➖


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา