Font Size

Banner
 • แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (E-Reference Databases) ของต่างประเทศ

 • แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (E-Reference Databases) ของประเทศไทย

 • แหล่งสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)

 • ABI/INFORM Complete
  • รายละเอียด
  • เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
  • คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ABI
  • Download
  • เข้าใช้งานที่
  • http://search.proquest.com/autologin
 • ACM Digital Library
  • รายละเอียด
  • เป็น ฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักพิมพ์ ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆไว้ อาทิเช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร, Transactions เป็นต้น และ เอกสารประกอบการประชุม โดย ให้บริการสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน และยังให้บริการเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text)
  • คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ACM
  • Download
  • เข้าใช้งานที่
  • http://dl.acm.org/dl.cfm
 • IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
  • รายละเอียด
  • เป็น ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Acoustics, Aerospace, Biomedical Engineering, Computing, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation จาก 2 สำนักพิมพ์ คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) มีสิ่งพิมพ์รวมกันมากกว่า 12,000 ชื่อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน
  • คู่มือการใช้ฐานข้อมูล IEL
  • Download
  • เข้าใช้งานที่
  • http://www.ieeexplore.ieee.org/
 • ProQuest Dissertations and Theses
  • รายละเอียด
  • เป็น ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง บางสถาบันการศึกษาจาก ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์ มากกว่า 2 ล้านชื่อเรื่อง
  • คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ProQuest
  • Download
  • เข้าใช้งานที่
  • http://search.proquest.com/autologin
 • Springer Link
  • รายละเอียด
  • เป็น สำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ทางการแพทย์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมี เนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น
  • คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Springer Link
  • Download
  • เข้าใช้งานที่
  • http://www.link.springer.com
 • Web of Science
  • รายละเอียด
  • เป็น ฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วย บทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่ง ครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารประมาณ 8,900 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
  • คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Web of Science
  • Download
  • เข้าใช้งานที่
  • http://webofknowledge.com
 • American Chemical Society Journal (ACS)
  • รายละเอียด
  • ระบบ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
  • คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ACS
  • Download
  • เข้าใช้งานที่
  • http://pubs.acs.org/
 • Academic Search Complete
  • รายละเอียด
  • เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เข้าใช้งานที่
  • http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
 • Computers & Applied Sciences Complete
  • รายละเอียด
  • เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
  • เข้าใช้งานที่
  • http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
 • EBSCO Discovery Service Plus Full Text
  • รายละเอียด
  • เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ และมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสารอื่นที่สกอ.บอกรับสมาชิกให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวมถึงได้รวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสาขาวิชาการต่างๆ โดยระบบจะสร้างกล่องฐานข้อมูลเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลทั้งหมดได้จากฐานดังกล่าว
  • เข้าใช้งานที่
  • https://search.ebscohost.com
 • Education Research Complete
  • รายละเอียด
  • เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย
  • เข้าใช้งานที่
  • http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh
 • HW Wilson
  • รายละเอียด
  • ฐาน ข้อมูล HW Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science บริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1981 - ปัจจุบัน
  • คู่มือการใช้ฐานข้อมูล HW Wilson
  • Download
  • เข้าใช้งานที่
  • http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
 • ScienceDirect
  • รายละเอียด
  • ระบบ สืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน
  • เข้าใช้งานที่
  • http://www.sciencedirect.com/
 • Emerald Management eJournal 175
  • รายละเอียด
  • ประกอบด้วยสาขาวิชา สหสาขาทางด้านการจัดการ เป็นวารสารฉบับเต็ม (Full-text) ปีปัจจุบัน จำนวนวารสารทั้งหมด 175 ชื่อวารสาร (ย้อนหลังไปถึงปี 1994*) รอบรับการใช้งาน HTML , PDF การดาวน์โหลดไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ วารสารจำนวน 38 ชื่อดัชนีใน ISI และอีก 139 ชื่อ ดีชนีใน Scopus
  • เข้าใช้งานที่
  • http://www.emeraldinsight.com
 • ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • รายละเอียด
  • สำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการเป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลโครงการวิจัยจากหน่วยงานทั่วประเทศ การจัดทำทะเบียนนักวิจัย และเป็นหน่วยงานกลางตามมติคณะรัฐมนตรี ในการรวบรวมเผยแพร่เอกสารผลงานวิจัยที่เป็นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ จากหน่วยงานทั่วประเทศ รวบรวมเผยแพร่ ณ ห้องสมุดงานวิจัย โดยหัวเรื่องที่เป็นคำค้นถูกจัดเตรียมไว้บรรณารักษ์ ได้ถูกนำออกมาเรียงลำดับพร้อมบรรณานุกรม ในแบบ eBook pdf และแบบ XML และ pdf file เพื่อการพิมพ์แบบสองหน้าและเข้าเล่ม และรวมเฉพาะหัวเรื่องทั้งหมดเพื่อเป็นการเลือกเฉพาะคำค้นเพื่อนำไปค้นหา บรรณานุกรมต่อไป
  • เข้าใช้งานที่
  • http://www.riclib.nrct.go.th/
 • CHE Dissertaton Fulltext
  • รายละเอียด
  • บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ pdf โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Commission On Higher Education)
  • เข้าใช้งานที่
  • http://ebook.thailis.or.th
 • Thailand Digital Collection
  • รายละเอียด
  • โครงการ สร้างฐานข้อมลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด
  • เข้าใช้งานที่
  • http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php
 • NetLibrary
  • รายละเอียด
  • หนังสืออิเล็กทรอนิสก์ ของ NetLibrary จำนวน 5,962 เล่ม และหนังสือที่ให้ใช้บริการฟรีอีกจำนวน 3,400 เล่ม
  • เข้าใช้งานที่
  • http://www.netlibrary.com/
 • Academic Search Elite
  • รายละเอียด
  • เป็น ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (การแสดง การดนตรี) และอีกมากมาย โดยรวบรวมวาสารไว้มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีมากกว่า 2,000 ชื่อเรื่องที่เป็นวารสารฉบับเต็ม ทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1975
  • เข้าใช้งานที่
  • http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
 • Business Source Premier
  • รายละเอียด
  • เป็น ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากที่สุด ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1965 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวารสารมากกกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง มีมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่องจะเป็นวารสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆด้านเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ ได้แก่ การจัดการ, การตลาด, การโฆษณา การบัญชี, การเงิน, การลงทุน, เศษศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ในฐานข้อมูลนี้ยังได้รวบรวมรายงานการประชุม, การสัมมนา, รายงานฉบับเต็มและบทวิเคราะห์ต่างๆของบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 10,000 บริษัท โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นวารสารชั้นนำมากมายในด้านธุรกิจ เช่น Harvard Business Review (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1922 ถึงฉบับปัจจุบัน), TIME (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Forbes (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Fortune (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1992 ถึงฉบับปัจจุบัน), Economist (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Business Week (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1996 ถึงฉบับปัจจุบัน)
  • เข้าใช้งานที่
  • http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=buh
 • Education Research Complete
  • รายละเอียด
  • เป็น ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 900 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษา ขั้นสูง และยังมีหนังสือ, งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย
  • เข้าใช้งานที่
  • http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh