ระเบียบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

ประเภททรัพยากร

สมาชิก/ประเภท

จำนวน (เล่ม)

ระยะเวลาในการยืม

ค่าปรับ / 1 เล่ม/วัน (บาท)
หนังสือทั่วไป คณาจารย์

10

1 ภาคเรียน

5

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

1 สัปดาห์

5

ลูกจ้าง

5

1 สัปดาห์

5

นศ.วทส.

5

1 สัปดาห์

2

นศ.ปวส. และป.ตรี

5

1 สัปดาห์

2

หนังสืออ้างอิง
และวารสารเย็บเล่ม
ทุกประเภท

ใช้ภายใน
ห้องสมุดเท่านั้น

วารสารล่วงเวลาฉบับปลีก และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา คณาจารย์

2

1 สัปดาห์

5

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

1 สัปดาห์

5

ลูกจ้าง

2

1 สัปดาห์

5

นักศึกษา

ใช้ภายใน
ห้องสมุดเท่านั้น

หมายเหตุ
  • เมื่อครบกำหนดยืม ผู้ยืมอาจได้รับอนุญาตให้ยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง เท่ากำหนดระยะเวลาที่ตนมีสิทธิ หากทรัพยากรรายการนั้นไม่มีผู้จอง