ทรัพยากรห้องสมุด

1. เครื่องมืออำนวยความสะดวก
– เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น จำนวน 6 เครื่อง
– เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับยืม-คืน จำนวน 2 เครื่อง
– เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับอินเตอร์เน็ต จำนวน 107 เครื่อง
– เครื่องสแกน จำนวน 8 เครื่อง

2. ทรัพยกรสารนิเทศ
– หนังสือ 67,885 เล่ม
– เอกสาร มอก. 2,820 เล่ม
– หนังสือในโครงการเงินกู้ธนาคารโลก 2,750 เล่ม
– วารสารบอกรับ 63 ชื่อ
– วารสารได้เปล่า 57 ชื่อ
– หนังสือพิมพ์ 12 ชื่อ
– สื่อโสต/สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 7,662 แผ่น
– ฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
ของห้องสมุดในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ThaiLIS)
1 ชื่่อ
– ฐานข้อมูล
(สกอ.จัดซื้อให้ห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS)
13 ฐานข้อมูล
3. บริการห้อง
– ห้อง Study Room 4 ห้อง
– ห้อง Mini Theater 2 ห้อง
– ห้อง Knowledge Theater