ข้อควรปฏิบัติในการใช้หอสมุด

(1) แต่งกายสุภาพ
(2) ให้นำกระเป๋าใส่หนังสือ แฟ้มเอกสาร ถุงใส่ของ วางไว้ในที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
(3) ห้องสมุดจะไม่รับฝากสิ่งของมีค่า และจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของมีค่าที่สูญหายหรือเสียหายเพราะผู้มาใช้บริการวางทิ้งไว้ในห้องสมุด
(4) ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
(5) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณห้องสมุด
(6) ใช้ห้องสมุดด้วยความสำรวม ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นที่รำคาญของผู้อื่น ๆ
(7) การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ผู้อ่านจะต้องอ่าน ณ ที่ซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะ
(8) ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือเล่มที่ต้องการจากชั้นได้เอง เมื่ออ่านเสร็จให้วางไว้ที่ชั้นพักหนังสือที่ใกล้ชั้นวางหนังสือมากที่สุด
(9) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้เก็บคืนตามป้ายชื่อของสิ่งพิมพ์ที่ติดอยู่บนชั้นวาง
(10) ห้ามขีด เขียน ตัด ฉีก ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด
(11) ห้ามนำทรัพยากรสารนิเทศใดๆของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต