การสมัครและทำบัตรสมาชิก

ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกห้องสมุดต้องติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดด้วยตนเองที่ห้องสมุด
ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ ดังนี้

1. นักศึกษา ให้นำใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญแสดงการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น พร้อมทั้งบัตรประจำตัวนักศึกษามายื่นที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 และกรอกแบบฟอร์ม ห้องสมุดจะออกบัตรสมาชิกห้องสมุดให้ โดยบัตรสมาชิกห้องสมุดจะมีอายุสมาชิก 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนต่อไปให้นำใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญแสดงการลงทะเบียนเรียนในภาค เรียนนั้นๆพร้อมทั้งบัตรสมาชิกห้องสมุดเดิมมาต่ออายุสมาชิก

2. คณาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้นำบัตรประจำตัวอาจารย์ /พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย มายื่นที่ห้องสมุด ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวดังกล่าว ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาในระดับต้นมาแสดง

3. สมาชิกห้องสมุด ที่ประสงค์จะทำบัตรสมาชิกใหม่เนื่องจากบัตรเก่าชำรุดหรือสูญหายให้ดำเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี