การบริการห้องสมุด

ห้องสมุดให้บริการทรัพยากรสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ดังนี้
  – บริการการอ่าน
  – บริการสารนิเทศ
  – บริการช่วยการค้นคว้า / ตอบคำถาม
  – บริการยืม-คืนสารนิเทศ
  – บริการยืม-คืนสื่อมัลติมีเดีย
  – บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  – บริการวารสาร เอกสาร และหนังสือพิมพ์
  – บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
  – บริการฝึกอบรมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
  – บริการอินเตอร์เน็ต
  – บริการห้องศึกษาแบบกลุ่ม (Study Room)
  – บริการห้อง Mini theater
  – บริการห้อง Knowledge theater